Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2021

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS i 2021. Innkrevingen ble avsluttet 1. juli 2021.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2021

2020

2021

2020

Endring i %

Januar 1 889 709 2 680 066 60 958 86 454 -29,5 %
Februar 1 870 093 2 657 806 66 789 91 648 - 27,1 %
Mars 2 186 896 2 158 235 70 545 69 620 1,3 %
1. kvartal 5 946 698 7 496 107 66 074 82 375 - 19,8 %
           
April 2 218 132 1 913 835 73 938 63 795 15,9 %
Mai 1 845 617 2 361 823 59 536 76 188 - 21,9 %
Juni 1 096 898 2 662 806 36 563 88 760 - 58,8 %
2. kvartal 5 160 647 6 938 464 56 710 76 247 - 25,6 %
1. halvår 11 107 345 14 434 571 61 367 79 311 - 22,6 %
           
Juli 10 235 2 595 852 10 235 83 737  -
August   2 726 093   87 938  
September   2 804 628   93 488  
3. kvartal   8 126 573   88 332  
Sum akk.   22 561 144   82 340  
           
Oktober   2 727 469   87 983  
November   2 289 992   76 333  
Desember   2 195 690   70 829  
4. kvartal   7 213 151   78 404  
           
Sum året 11 117 580 29 774 295 61 086 81 351  -

Trafikkstatistikk 2020

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS i 2020. 

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2020

2019

2020

2019

Endring i %

Januar 2 680 066 2 536 100 86 454 81 810 5,7 %
Februar 2 657 806 2 396 503 91 648 85 589 7,1 %
Mars 2 158 235 2 765 164 69 620 89 199 - 21,9 %
1. kvartal 7 496 107 7 697 767 82 375 85 531 - 3,7 %
           
April 1 913 835 2 836 005 63 795 94 534 - 32,5 %
Mai 2 361 823 3 027 769 76 188 97 670 - 22,0 %
Juni 2 662 806 3 150 495 88 760 105 017 - 15,5 %
2. kvartal 6 938 464 9 014 269 76 247 99 058 - 23,0 %
1. halvår 14 434 571 16 712 036 79 311 92 332 - 14,1 %
           
Juli 2 595 852 3 153 752 83 737 101 734 - 17,7 %
August 2 726 093 3 204 869 87 938 103 383 - 14,9 %
September 2 804 628 2 976 003 93 488 99 200 - 5,8 %
3. kvartal 8 126 573 9 334 624 88 332 101 463 - 12,9 %
Sum akk. 22 561 144 26 046 660 82 340 95 409 - 13,7 %
           
Oktober 2 727 469 3 027 721 87 983 97 668 - 9,9 %
November 2 289 992 2 759 453 76 333 91 982 - 17,0 %
Desember 2 195 690 2 661 537 70 829 85 856 - 17,5 %
4. kvartal 7 213 151 8 448 711 78 404 91 834 - 14,6 %
           
Sum året 29 774 295 34 495 371 81 351 94 508 - 13,9 %

Trafikkstatistikk 2019

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS i 2019. 

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2019

2018

2019

2018

Endring i %

Januar 2 536 100 2 429 572 81 810 78 373 4,4 %
Februar 2 396 503 2 315 607 85 589 82 700 3,5 %
Mars 2 765 164 2 649 296 89 199 85 461 4,4 %
1. kvartal 7 697 767 7 394 475 85 531 82 161 4,1 %
           
April 2 836 005 2 735 218 94 534 91 174 3,7 %
Mai 3 027 769 3 000 447 97 670 96 789 0,9 %
Juni 3 150 495 3 070 207 105 017 102 340 2,6 %
2. kvartal 9 014 269 8 805 872 99 058 96 768 2,4 %
1. halvår 16 712 036 16 200 347 92 332 89 505 3,2 %
           
Juli 3 153 752 3 053 196 101 734 98 490 3,3 %
August 3 204 869 3 140 854 103 383 101 318 2,0 %
September 2 976 003 2 865 248 99 200 95 508 3,9 %
3. kvartal 9 334 624 9 059 298 101 463 98 471 3,0 %
Sum akk. 26 046 660 25 259 645 95 409 92 526 3,1 %
           
Oktober 3 027 721 2 939 920 97 668 94 836 3,0 %
November 2 759 453 2 767 526 91 982 92 251 - 0,3 %
Desember 2 661 537 2 596 112 85 856 83 746 2,5 %
4. kvartal 8 448 711 8 303 558 91 834 90 256 1,7 %
           
Sum året 34 495 371 33 563 203 94 508 91 954 2,8 %

Trafikkstatistikk 2018

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS i 2018. 

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2018

2017

2018

2017

Endring i %

Januar 2 429 572 2 290 503 78 373 73 887 6,1 %
Februar 2 315 607 2 175 244 82 700 77 687 6,5 %
Mars 2 649 296 2 531 796 85 461 81 671 4,6 %
1. kvartal 7 394 475 6 997 543 82 161 77 750 5,7 %
           
April 2 735 218 2 369 898 91 174 78 997 15,4 %
Mai 3 000 447 2 498 442 96 789 80 595 20,1 %
Juni 3 070 207 2 637 672 102 340 87 922 16,4 %
2. kvartal 8 805 872 7 506 012 96 768 82 484 17,3 %
1. halvår 16 200 347 14 503 555 89 505 80 130 11,7 %
           
Juli 3 053 196 2 673 213 98 490 86 233 14,2 %
August 3 140 854 2 844 062 101 318 91 744 10,4 %
September 2 865 248 2 633 469 95 508 87 782 8,8 %
3. kvartal 9 059 298 8 150 744 98 471 88 595 11,1 %
Sum akk. 25 259 645 22 654 299 92 526 82 983 11,5 %
           
Oktober 2 939 920 2 639 087 94 836 85 132 11,4 %
November 2 767 526 2 495 680 92 251 83 189 10,9 %
Desember 2 596 112 2 510 272 83 746 80 977 3,4 %
4. kvartal 8 303 558 7 645 039 90 256 83 098 8,6 %
           
Sum året 33 563 203 30 299 338 91 954 83 012 10,8 %

Trafikkstatistikk 2017

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS i 2017. 

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2017

2016

2017

2016

Endring i %

Januar 2 296 585 1 849 275 74 083 59 654 24,2 %
Februar 2 180 530 1 903 201 77 876 65 628 18,7 %
Mars 2 538 142 2 033 063 81 876 65 583 24,8 %
1. kvartal 7 015 257 5 785 539 77 947 63 577 22,6 %
           
April 2 376 144 2 117 327 79 205 70 578 12,2 %
Mai 2 504 661 2 277 760 80 796 73 476 10,0 %
Juni 2 644 145 2 403 953 88 138 80 132 10,0 %
2. kvartal 7 524 950 6 799 040 82 692 74 715 10,7 %
1. halvår 14 540 207 12 584 579 80 333 69 146 16,2 %
           
Juli 2 680 926 2 307 084 86 481 74 422 16,2 %
August 2 852 354 2 392 651 92 011 77 182 19,2 %
September 2 640 915 2 282 485 88 031 76 083 15,7 %
3. kvartal 8 174 195 6 982 220 88 850 75 894 17,1 %
Sum akk. 22 714 402 19 566 799 83 203 71 412 16,5 %
           
Oktober 2 647 840 2 292 100 85 414 73 939 15,5 %
November 2 503 874 2 100 529 83 462 70 018 19,2 %
Desember 2 517 773 2 408 359 81 218 77 689 4,5 %
4. kvartal 7 669 487 6 800 988 83 364 73 924 12,8 %
           
Sum året 30 383 889 26 367 787 83 244 72 043 15,5 %

Trafikkstatistikk 2016

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS i 2016. 

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2016

2015

2016

2015

Endring i %

Januar 1 849 275 1 276 502 59 654 41 177 44,9 %
Februar 1 903 201 1 262 162 65 628 45 077 45,6 %
Mars 2 033 063 1 464 404 65 583 47 239 38,8 %
1. kvartal 5 785 539 4 003 068 63 577 44 479 42,9 %
           
April 2 117 327 1 464 588 70 578 48 820 44,6 %
Mai 2 277 760 2 053 879 73 476 66 254 10,9 %
Juni 2 403 953 2 359 982 80 132 78 666 1,9 %
2. kvartal 6 799 040 5 878 449 74 715 64 598 15,7 %
1. halvår 12 584 579 9 881 517 69 146 54 594 26,7 %
           
Juli 2 307 084 2 311 557 74 422 74 566 - 0,2 %
August 2 392 651 2 366 446 77 182 76 337   1,1 %
September 2 282 485 2 219 642 76 083 73 988   2,8 %
3. kvartal 6 982 220 6 897 645 75 894 74 974   1,2 %
Sum akk. 19 566 799 16 779 162 71 412 61 462   16,2 %
           
Oktober 2 292 100 2 234 259 73 939 72 073 2,6 %
November 2 100 529 2 066 689 70 018 68 890 1,6 %
Desember 2 408 359 2 022 959 77 689 65 257 19,1 %
4. kvartal 6 800 988 6 323 907 73 878 68 738 7,5 %
           
Sum året 26 367 787 23 103 069 72 032 63 296 14,1 %
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS står for delfinansiering av utbyggingen av Østfoldpakka. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert